Det är inte bara jobb som gäller, (TW)

utan det ska vara trevligt och alla team är i behov av
Team Worker (TW) 

KARAKTÄRISTIKA: Team Worker är de mest stödjande medlemmarna i ett team. De är milda, sällskapliga och bryr sig om andra. De är extremt flexibla och kan anpassa sig till olika situationer och människor. TW är mottagliga och diplomatiska. De är bra lyssnare och oftast populära gruppmedlemmar. De agerar med känslighet i arbetet men kan vara obeslutsamma i kritiska situationer. 
 
FUNKTION: TW´s roll är att förhindra relationsorienterade problem i gruppen och sålunda tillåta alla teammedlemmar att bidra på ett effektivt sätt. Eftersom de ogillar osämja kommer de att i det längsta undvika den. Det är inte ovanligt att TW blir högsta chefer speciellt om linjecheferna domineras av en Shaper. Detta skapar ett klimat där TW´s diplomatiska och mottagliga färdigheter blir en stor tillgång, speciellt under ett management där konflikter sannolikt uppstår eller skapas. TW chefer ses inte som hot mot någon och är därför de mest accepterade och omtyckta att jobba under. TW är oljan i maskineriet i teamet. Moralen blir bättre och människorna verkar samarbeta bättre när de finns med. 
tw


	

Specialkunskap kan vara viktigt (SP)

och då kan man komplettera teamet med en
Specialist (SP) 

KARAKTÄRISTIKA: Specialister är hängivna människor som är stolta över att ha uppnått teknisk skicklighet och specialkunskaper. Deras prioriteringar fokuseras på att uppehålla professionell standard och på att främja och försvara sitt eget område. Medan de visar stor stolthet inom sitt eget område saknar de ofta intresse för andra människors. SP kan bli expert helt enkelt genom starkt engagemang inom ett smalt område. Det är få människor som antingen är så inriktade eller har talang att bli en första klassens SP. 
 
FUNKTION: SP har en nödvändig roll att spela i vissa team eftersom de besitter en sällsynt färdighet på vilken företagets service eller produkter baseras. Som chefer får de support eftersom de vet mer om sitt ämne än någon annan och anlitas oftast för att ta beslut baserade på erfarenheter på djupet. 
spDet måste ske (SH)

nu! Då måste det i teamet finnas en
Shaper (SH) 

KARAKTÄRISTIKA: Shapers är mycket motiverade människor med en massa nervös energi och ett stort behov av att lyckas. De är vanligen aggressivt utåtriktade med en stark vilja. SH tycker om att utmana andra och de vill vinna. De tycker om att leda och pusha på andra för handling. Om det uppstår hinder hittar de en väg runt dessa. Envist och självsäkert tenderar de att visa starka känslor som svar på varje besvikelse eller frustration. SH:s är uppriktiga, diskussionsbenägna och kan sakna social förståelse. Det är den mest konkurrerande teamrollen. 
 
FUNKTION: SH är vanligen bra chefer eftersom de genererar handling och framgång under press. De är utmärkta på att tända ett team och är mycket användbara i team där politiska komplikationer tenderar att hindra framgång; SH har förmåga att resa sig över denna sorts problem och pressa framåt utan hänsyn. De är lämpliga att vidta nödvändiga förändringar och drar sig inte för att fatta impopulära beslut. Som namnet anger försöker de utöva inflytande på gruppens diskussioner eller aktiviteter. De är troligen de mest effektiva medlemmarna i ett team för att garantera positiv handling. 
sh

 Få in information (RI)

är viktigt och där gäller att har rätt person på rätt plats.
Resource Investigator (RI) 

KARAKTÄRISTIKA: Resourse Investigators (RI) är ofta entusiastiska, ivriga och utåtriktade. De är bra på att kommunicera med människor, såväl inom som utanför företaget. De är naturliga förhandlare, är bra på att utveckla nya möjligheter och kontakter. Även om de inte är källan till originella idéer är RI effektiva när det handlar om att ta till vara andras idéer och utveckla dem. Som namnet antyder är de skickliga i att ta reda på vad som finns att tillgå och vad som kan göras. De får vanligen ett varmt mottagande av andra eftersom de själva är utåtriktade. RI har en avspänd personlighet, är nyfiken och redo att se möjligheter i allt nytt. RI tappar lätt intresset om de ej stimuleras av andra. 
 
FUNKTION: RI är bra på att utforska och rapportera tillbaka om idéer, utveckling eller resurser utanför gruppen. De är de bästa på att skapa externa kontakter och genomföra efterföljande förhandlingar. De handlar först och tänker sedan och använder andra för informationsinhämtning.
ri


Överleva framtiden (PL)

innebär att man måste ha en orädd
Plant (PL) 

KARAKTÄRISTIKA: Plants är innovatörer, uppfinnare och kan vara mycket kreativa. De står för de flesta briljanta idéerna. I rätt team kan de stå för upp till 90% av alla användbara idéer. I fel sammansatt team kan de stå för enbart 10%. Vanligtvis föredrar de att arbeta ensamma med viss distans till teamets medlemmar, de använder sin fantasi och arbetar ofta på ett oortodoxt sätt. De tenderar att vara introverta och reagerar starkt på kritik och beröm. Deras idéer är ofta radikala och kan sakna praktisk förankring. De är oberoende, intelligenta och originella och kan vara svaga på att kommunicera med personer på annan våglängd. 
 
FUNKTION: Huvudanvändningen av en PL är att generera nya förslag och att lösa komplexa problem. PL behövs ofta i den inledande fasen av ett projekt eller när ett projekt saknar framgång. PL har ofta gjort sig kända som entreprenörer och upphovsmän för nya produkter. För många PL i en organisation kan emellertid få motsatt verkan eftersom de tenderar att använda tiden till att förbättra sina egna idéer och bekämpa varandra. 

Plant
Plant


	

Analyser behövs alltid (ME)

och den egenskapen hittar man hos en 
Monitor Evaluator (ME) 

KARAKTÄRISTISKA: Monitor Evaluators är allvarligt sinnade, eftertänksamma individer med inbyggd immunitet mot att bli alltför entusiastiska. De är långsamma i sitt beslutsfattande eftersom de föredrar att tänka igenom allt ordentligt. De har vanligen stark förmåga till kritiskt tänkande. De har kapacitet för skarpsinnig bedömning som tar allt i beaktande. En bra ME har sällan fel. 
 
FUNKTION: ME passar bäst för att analysera problem och utvärdera idéer och förslag. De är bra på att väga för- och nackdelar för alternativ. Gentemot många utomstående kan ME verka torr, tråkig och till och med överkritisk. Vissa är förvånade över att de blir chefer. Icke desto mindre har många ME strategiska positioner och framgångar på hög nivå. I vissa arbeten beror framgång eller misslyckanden på ett fåtal vitala beslut. Detta är det ideala området för en ME; den som aldrig har fel vinner i längden. 
me

 

Att leverera (IMP)

är viktigt och finns inte den talangen i gruppen så tappar gruppen och projektet ordentligt.

Implementer (IMP)

KARAKTÄRISTIKA: Implementer har sunt förnuft, en hel del självkontroll och disciplin. De föredrar hårt arbete och tacklar problem på ett systematiskt sätt. I vidare mening är IMP en typisk person vars lojalitet och intressen ligger hos företaget och som bryr sig mindre om att nå egna önskningar. IMP kan dock sakna spontanitet och visa tecken på stelbenthet.

FUNKTION: IMP är nyttiga i en organisation på grund av deras pålitlighet och användbarhet. De lyckas eftersom de är effektiva och har en känsla för vad som är användbart och relevant. Det sägs att många chefer bara gör det jobb de önskar och negligerar uppgifter de tycker illa om. I motsats därtill gör en IMP det som behöver göras. Bra IMP lyckas ofta bra i högre chefspositioner genom att nyttja sin organisatoriska förmåga och kompetens att tackla nödvändiga uppgifter.

im

Någon måste leda (CO)

och här hittar vi en roll som heter Coordinator (CO)
KARAKTÄRISTIKA: Den mest påfallande egenskapen hos CO är deras förmåga att få andra att arbeta mot gemensamma mål. Mogen, trovärdig, säker och villig att delegera. I personliga relationer är de snabba att känna igen individuella talanger och använda dem i strävan mot gruppens mål. Medan CO inte nödvändigtvis är de intelligentaste medlemmarna i en grupp har de ett vidsynt och erfaret synsätt och vinner vanligen respekt. De kan dock upplevas som manipulativa. 
 
FUNKTION: CO passar bra som koordinator i ett team med olika kunskaper och personliga egenskaper. De lyckas bättre tillsammans med kollegor med liknande eller samma rang än som överordnade juniorer. Deras motto skulle kunna vara konsultation med kontroll och de tror ofta på att ta sig an ett problem lugnt och sansat. I vissa företag riskerar CO att få konflikter med Shapers på grund av deras diametralt motsatta ledarstilar.  co

Normkritik

är ett intressant ord. Är nog bara i AB Sverige som ett ord kan förvrängas som det görs och i synnerhet när man säger normkritisk pedagogik!
"Normkritisk pedagogik (kommer av normkritik) innebär att i skolan och förskolan undvika och ifrågasätta språkliga och sociala normer som innebär att människor kategoriseras i normala och avvikande identiteter." 
Men då blir frågan, vem är det som avgör vad är normalt och vad är avvikande!
Toleranspedagogiken sägs innebära "syftet att skapa förståelse, tolerans och empati för människor som blir utsatta för trakasserier, diskriminering och kränkningar." 
Det låter bra, men då utgår jag från att det omvända gäller. Dom som känner sig kränkta har tolerans mot mig som kanske inte delar deras livsstil.
Känns väldigt spännande att det normkritiska ska ta överhand men när jag själv agerar utåtriktande och agerar normkritiskt mot dom normkritiska så har jag fel!
normkritisk